Association Eurosésame
47, rue des Acacias
75017 PARIS
Robert et Yvette Valette
Tél/Télécopie 33 01 40559466
eurosesame@citi2.fr
http://www.eurosesame.com

Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Via Augusta 202, 3B
08021 Barcelona

Direcció General de Promoció Educativa
Centre de Ressources des Langues étrangères

Madame Dolors Solé

Oficina de Cooperació Educativa
i Cientifica amb la Unió Europea

Madame Mireia Montané

 

Le Programa d'Informàtica Educativa

Monsieur Ferran Ruiz

Personne de contact : Madame Joana Vidal
Tél : +3434006933
Télécopie : +3434006981
jvidal@pie.xtec.es

 

Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativi
IRRSAE LOMBARDIA
Via Leone XIII, 10
20145 MILANO

Presidente : Prof. Cesare Scurati
Personne de contact : Madame Pinuccia Samek

Tél. + 02 4818331
Télécopie: + 02 48193229
samek@imiucca.csi.unimi.it